COMPANY BACKGROUND

ประวัติความเป็นมาบริษัท

บี.วี.ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ก่อตั้งโดย นายวิรัตน์ ยั่งยืน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนก่อตั้ง มูลค่าจำนวนเงิน 5,000,000 บาท ให้บริการด้านขนส่งและขนถ่ายสินค้า ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านการขนส่งและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทลูกค้าชั้นนำ ให้โอกาสใช้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าที่มีมูลค่าสูง ด้วยความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อการส่งมอบสินค้าที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของสินค้าทุกรายการ เป็นระยะเวลามากกว่า 25 ปี โดยมีรถขนส่งให้บริการมากกว่า 100 คัน

นโยบายด้านคุณภาพ

บริษัท บี.วี.ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง เพราะ ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่ง ดังนั้นกลยุทธของบริษัทฯ คือการบริหารงานขนส่งตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการให้บริการจะคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเสมอ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งจะต้องผ่านการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริงตามรูปแบบของบริษัทที่จัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพราะเราตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุจึงได้วางมาตรการป้องกันอย่างเข็มงวด ซึ่งเป้าหมายของบริษัทคืออุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์

วิสัยทัศน์

บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่บริษัทชั้นนำทางด้านการขนส่งมุ่งเน้นพัฒนาการบริการ และสร้างมาตรฐานการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด และยึดหลักความปลอดภัยในการขนส่งเป็นหลัก

พันธกิจธุรกิจ

  • ให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์
  • มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  • มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งโดยตระหนักถึงความปลอดภัย ในทุกขั้นตอนการขนส่ง
  • พัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านการขนส่ง

นโยบายด้านความรวดเร็วและตรงเวลา

การบริหารขนส่งรวดเร็วและตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญรองจากความปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า ดังนี้

รถขนส่ง

บริษัทฯ มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทุกครั้งก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรถเสีย หรืออุบัติเหตุในระหว่างขนส่ง

บุคลากร

มีการวางแผนเรื่องพนักงานขับรถไว้ล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน

เส้นทางการขนส่ง

มีการศึกษาเส้นทางที่ทำการขนส่งก่อนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความล่าช้า รวมถึงการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่จุดรับสินค้าจนถึงปลายทางไว้เป็นอย่างดี

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2015

บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพของการให้การบริการ ตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดย BISMAN International Co., LTD (BSI.) พนักงานทุกคนของบริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความใส่ใจ มีความเข้มงวด และมีความเคร่งครัดต่อการปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark)

บริษัท บี.วี.ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(Q- MARK) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 จากคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกกับกรมการขนส่งทางบก