มีรถขนส่งให้บริการมากกว่า 100 คัน

รถบรรทุกเล็กขนาด 4 ล้อ

บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีรถยนต์บรรทุกเล็ก ประเภท 4 ล้อ ขนาดบรรทุก 1 ตัน ให้บริการขนส่งสินค้า ดังนี้

• ความสามารถบรรทุกสินค้า

ความกว้าง
1.50 เมตร
ความยาว
2.20 เมตร
ความสูง
1.60 เมตร
ปริมาตร
5.28 ลูกบาศก์เมตร
• สามารถการรับน้ำหนักบรรทุกได้ 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม)

เงื่อนไขการให้บริการ

• มีการรับประกันสินค้า กรณีที่เกิดความเสียหายต่อสินค้าในวงเงินประกัน 500,000 บาท
• รถทุกคันมีระบบ GPS สามารถติดตามสถานะการขนส่งได้
• ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

รถบรรทุก 6 ล้อ

รถยนต์บรรทุกประเภท 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 5 ตัน ให้บริการขนส่งสินค้า ดังนี้

• ความสามารถบรรทุกสินค้า

ความกว้าง
2.40 เมตร
ความยาว
7.50 เมตร
ความสูง
2.40 เมตร
ปริมาตร
43.20 ลูกบาศก์เมตร
• สามารถการรับน้ำหนักบรรทุกได้ 5 ตัน (5,000 กิโลกรัม)

เงื่อนไขการให้บริการ

• มีการรับประกันสินค้า กรณีที่เกิดความเสียหายต่อสินค้าในวงเงินประกัน 1,000,000 บาท
• รถทุกคันมีระบบ GPS สามารถติดตามสถานะการขนส่งได้
• ราคาที่เสนอ รวมค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว

มั่นใจได้

พร้อมส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และสมบูรณ์ทุกรายการ

มาตรฐานความปลอดภัย

บริษัทบี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขนส่ง ความปลอดภัยของตัวสินค้าและทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ให้สามารถจัดส่งสินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเวลา ตรงตามเงื่อนไข และผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจสูงสุด ดังนี้

มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทุกคันก่อนปฏิบัติงาน

โดยมีแบบฟอร์ม “CHECK LIST” ตามระยะเวลาการตรวจสอบที่ชัดเจน

ความพร้อมของพนักงานขับรถ

พนักงานต้องผ่านการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ภายในร่างกายเป็น 0 ก่อนปฏิบัติงาน

พนักงานแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มของบริษัทบี.วี.

เสื้อสะท้อนแสง, รองเท้าเซฟตี้, หมวกเซฟตี้

พนักงานผ่านการอบรมขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย

จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทบี.วี เป็นเวลา 1 วันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

พนักงานมีใบอนุญาติขับขี่

ตามประเภทรถขนส่ง

การติดตามสถานการณ์ขนส่ง

บริษัท บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่ง การบริหารเวลาในการใช้รถ และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการใช้รถที่ไม่เหมาะสม เช่น การขับรถออกนอกเส้นทางที่ไม่ได้กำหนด การขับรถด้วยความเร็วที่เกินกำหนด จึงได้ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุกในการบริการขนส่งสินค้าด้วยระบบดาวเทียม (ระบบ GPS ; Glolal Poritioning System) ในรถยนต์ทุกคันของบริษัท เพื่อการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเดินทางขนส่งสินค้า ตลอดเส้นทางการเดินทาง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นรับบรรทุกสินค้ากระทั่งถึงสถานที่เป้าหมายส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
ด้วยระบบ GPS ที่ใช้โปรแกรม SWR-Monitor Evolution รายงานข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุกตามสภาพจริง ณ เวลาปัจจุบัน (Real Time) อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ต่อการได้รับมอบสินค้าที่ตรงเวลา และอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ของทุกรายการสินค้า

B.V. Transport & Service Co.,Ltd.

บี.วี.ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ข้อมูลการติดต่อบริษัท